Історія кафедри

Кафедра Туристичного бізнесу та рекреації є структурним підрозділом факультету Технології вина та туристичного бізнесу, який входить до складу Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості імені М.В. Ломоносова ОНАХТ.

Кафедра створена у 2015 році. Це пов’язано зі швидко зростаючими змінами в економіці України і, особливо, Одеської області в бік інвестиційного і споживчого інтересів туристичної сфери та рекреації.

Підготовка фахівців спеціальності «Туризм» в Одеській національній академії харчових технологій розпочалася у 2011 року. У 2015 році дипломи отримали за напрямом підготовки «Туризм» перші бакалаври, в березні 2017 року  –  перші магістри за спеціальністю «Туризмознавство». Кафедра туристичного бізнесу та рекреації є однією з провідних кафедр факультету технології вина та туристичного бізнесу Одеського національного технологічного університету у підготовці висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти – бакалавр та магістр спеціальності 242 «Туризм» освітньо – професійної програми «Міжнародний туризм» за денною та заочною формами навчання.

В 2021 році була успішно проведена акредитація освітньої програми «Міжнародний туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У 2023 році планується акредитація освітньої програми «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

З 2016-2022 рр. кафедру туристичного бізнесу та рекреації очолювала доктор економічних наук, професор Олена Олександрівна Меліх.

З 1 серпня 2022 рр. кафедру очолила доктор економічних наук, професор Наталя Анатоліївна Добрянська.

Всі дисципліни кафедри, а також написання курсових та кваліфікаційних робіт забезпечено авторськими методичними рекомендаціями, силабусами тощо. Методична робота викладачів кафедри висвітлюється через дистанційний модуль системи Moodle, а також через сайт кафедри.

Кафедра туристичного бізнесу та рекреації продовжує активно розвиватись, використовуючи позитивні здобутки та традиції, здійснює ефективні комунікації з чисельними соціальними інститутами України та зарубіжжя, керівними органами публічної сфери діяльності та туристичними бізнес-структурами.

Наукова робота кафедри базується на пошуках шляхів і способів розвитку туристичної сфери в умовах глобалізаційних змін та введенням новацій в туристичній сфері. Основними науковими напрямами кафедри є:

  • перспективи розвитку туристичного бізнесу в м. Одеса та в Одеському регіоні;
  • стратегія розвитку винного і гастрономічного туризму в світі, зокрема в Україні;
  • конкурентоспроможність закладів сфери туризму та туристичної інфраструктури на вітчизняному та міжнародному ринку;
  • безпека в туризмі з урахуванням міжнародних стандартів;
  • підвищення ефективності і якості міжнародного туристичного бізнесу;
  • підвищення інвестиційної привабливості об’єктів туристичних ресурсів світу, зокрема України;
  • впровадження новітніх методів просування та реклами рекреаційних об’єктів.

На кафедрі працюють студентські гуртки. Понад 330 здобувачів ОП “Міжнародний туризм” беруть участь у науковій та дослідницькій роботі. Кафедра проводила Всеукраїнську олімпіаду з навчальної дисципліни «Рекреалогія», зі спеціальності «Туризм», міжнародний туристичний форум «Creative Tourism. Traveling and finding yourself». В 2022 році був започаткований напрям “Туризм та готельно-ресторанна справа” в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science”, де здобувачі мають можливість представити свої наукові здобутки. Наші здобувачі отримують компетенції і за кордоном, і в Україні, де за умовами угод про співпрацю вони проходять практичну підготовку.

 

20190410_093535 1 2  2 3 4

1 5

Передумовою досягнення високого освітнього рівня кафедри та забезпечення її статусу на всіх етапах може стати інтенсифікація науково-педагогічної діяльності. Кафедра туристичного бізнесу та рекреації має посісти провідне місце серед інших кафедр університету шляхом налагодження належного наукового, освітнього та інформаційного обміну в рамках науково-освітнього середовища.

Науково-педагогічний склад кафедри щорічно бере активну участь у Міжнародних науково-практичних конференціях та симпозіумах, як в Україні, так і за кордоном із зарубіжними партнерами.  Майже всі викладачів кафедри із науковими ступенями доктор/кандидат наук. Викладачами кафедри видано монографії, статті у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, в тому числі зі складу видань з міжнародних баз цитування, що обумовлює в майбутньому широкомасштабну роботу колективу кафедри над проблемами розвитку нових методів організації туристичного бізнесу, використовуючи інноваційні та інформаційні технології сучасності у міжнародних проєктах, наприклад проєкті ЄС «Море вина».