Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень.

 

До основних порушень академічної доброчесності відносяться:

1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

2. самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

3. фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

4. фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

5. списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

6. обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

7. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

8. необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти.

 

Більше про академічну доброчесність можна знайти за посиланням

 

Курси Рrometheus: Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

Курси Vumonline: Академічна доброчесність в університеті

РОЗКЛАД СЕМІНАРІВ ПО АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

18.09.2023 16:00

ТЕМА: “ChatGPT: чи має місце в науковому середовищі?”

Доповідач: к.е.н., ст.викл. Шекера С.С.

Ідентифікатор: 782 9721 6627
Код: 2023

 23.10.2023 13:00

ТЕМА: “Міжнародний досвід боротьби з плагіатом”

Доповідач: д.е.н., доц. Камушков О.С.

Ідентифікатор: 758 6478 9015
Код: 9qgeus

 13.11.2023 16:00

ТЕМА: “Академічна доброчесність в наукових дослідженнях”

Доповідач: д.е.н., проф. Добрянська Н.А.

Ідентифікатор: 725 510 7230
Код: 366211

20.02.2024 16:00

ТЕМА: “Результати для здобувачів в культурі copy/past”

Доповідач: д.е.н., проф. Добрянська Н.А.

Ідентифікатор: 725 510 7230
Код: 366211

14.05.2024 16:00

 ТЕМА: “Основні документи України та ОНТУ, що регулюють академічну доброчесність серед здобувачів та науковців”

Доповідач: д.е.н., доц. Саркісян Г.О.

Ідентифікатор: 30859614
Код: 2024